Helse Stavanger

 

Nr.14   Årg. 6

29. des. 2003

Praksisnytt

Informasjon         Kommunikasjon           Samarbeid       Praksis-Konsulent-Ordningen

Allmennpraksis         Sykehus         Spesialistpraksis

Sentralsjukehuset

i

Rogaland

 


Tilbake

Hepatitt C

Gastrolab., SIR, starter våren -04 to behandlingsstudier på hep. C med genotype 2 og 3.

Hepatitt C kan føre til kronisk leversykdom, og er blitt en hyppig årsak til levertransplantasjon i vår del av verden. Vi kjenner ikke nøyaktig forekomsten av hep. C i Norge, anslagsvis 25-30 000, men ca 80-85% av smittede utvikler kronisk infeksjon. Flesteparten vil være asymptomatiske, men noen vil over 15-30 år kunne utvikle cirrhose med leversvikt og/eller hepatocellulært carcinom.

For å oppdage asymptomatisk infeksjon er det viktig å kjenne til visse risikofaktorer:

Behandlingen av hep. C er de siste årene blitt bedre. Resultatene av studier viser at kombinasjonen av pegylert interferon og ribavirin gir virusfrihet hos ca 45-50% ved hep.C med genotype 1, og 85-88% ved hep. C med genotype 2 og 3. Behandlingen er i midlertid kostbar og krevende, går over 24-48 uker, og de fleste pasientene opplever bivirkninger underveis.

Gastrolab., SIR, ber allmennlegene teste risikogrupper m.t.p. hep.C. Pasienter med positiv anti HC og forhøyet ALAT henvises for videre utredning og evt. behandling.

Pasientene må være stoff-frie minst 6 mndr., ikke bruke Methadon/Subutex, ha en rimelig stabil psykisk og sosial situasjon, og må være motiverte for behandlingen. 

Gastrolab., SIR.


ADHD og  forskrivning av Ritalin\Concerta

Det er et økende antall barn og unge som får diagnosen ADHD  (Attention Deficit Hyperactive Disorder) og som settes på sentralstimulerende medikamenter. Nesten alle hos oss får metylfenidat, enten i form av Ritalin (3  doser daglig) eller Concerta (1 dose daglig).

Sentralstimulerende medikamenter må fastlegen årlig søke Fylkeslegen om forskrivningsrett for. Dette gjelder også når pasienten skifter lege. Ved legebytte må den nye fastlegen av eget initiativ søke om forskrivningsrett for den nye pasienten .

 

Aktuelle skjema  for denne søknaden som skal sendes direkte til Fylkeslegen kan lastes ned fra PKO sin hjemmeside. Skulle det bli noe tidspress er det mulig å ta en telefon til Fylkeslegen, slik at pasienten får de nødvendige medisiner i tide .
Husk ved forskrivning alltid å skrive ut både A- og R-resept. (punkt 7)
Dette gjelder for begge tablettformene , altså både for Ritalin og Concerta .

I Praksisnytt nr.7 årg.6 står det om fremgangsmåten for å søke om dekning av utgifter til Concerta etter § 10–A. Hvis du som fastlege søker om dette, så husk å legge ved forskrivningstillatelsen fra Fylkeslegen, samt at du begrunner søknaden med at Ritalin ikke gir god nok behandlingseffekt.

18-årige som bruker Ritalin/Concerta oppfyller ikke kravene for førerkort, men de kan søke Fylkeslegen om dispensasjon for klasse B (jfr. kurset vi hadde på SIR nylig).

 

Ellers er det enda en del uklarheter angående alle de som får Ritalin som barn, og hva som skal skje etter de er 18 år, dvs. når de går over i voksenpsykiatrien. Helsedepartementet har via Sakkyndig team lovet at det i løpet av 2004 skal komme nye og enklere retningslinjer. Inntil videre må vi gjøre som før og huske på å henvise våre unge " ADHD-ere " til voksenpsykiatrisk poliklinikk når de nærmer seg 18 år. Det er da spørsmål om en ny vurdering mtp. comorbiditet og behovet for videre medikamentbruk.

Så snart det er noe nytt i denne saken , vil det bli gjort kjent i Praksisnytt .

 

Else Brit Strassegger

Praksiskonsulent


Vedlegg til utskrift i lenker under:

 

Praksiskonsulentane ved SiR vil med dette

takka lesarar for samarbeid i året som var,

og ynskjer dykk alle

GODT NYTT ÅR!

Til toppen  

Tilbake